Mój koszyk

Przedmiot

Ilość

Cena

Usuń

O nas

Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną powołaną przez Rektora DSW w 2004 roku. W ramach swej działalności publikuje książki naukowe (monografie, serie wydawnicze, prace zbiorowe) oraz czasopisma z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, nauk technicznych oraz nauk o kulturze fizycznej, których problematyka odpowiada kierunkom studiów i badań naukowych prowadzonych w DSW. Wśród publikowanych prac znajdują się m.in. monografie profesorskie i habilitacyjne, wyróżnione prace doktorskie oraz inne prace naukowe badaczy zarówno z DSW, jak i innych ośrodków w Polsce lub za granicą.


Istotną częścią oferty Wydawnictwa są tłumaczenia prac uznanych przedstawicieli humanistyki światowej, wydawane w ramach serii Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej. Ukazało się w niej do tej pory prawie 30 pozycji, m.in. prace Ernesta Laclau, Marthy C. Nussbaum, Petera Sloterdijka, Zygmunta Baumana, Gillesa Deleuze'a czy Ulricha Becka.


Opiekę merytoryczną nad Wydawnictwem sprawuje Rada Naukowa WN DSW, w skład której wchodzą uczeni z ośrodków krajowych i zagranicznych. Rada pełni funkcję doradczą i opiniującą, wspomagając Dyrektora WN DSW w prowadzeniu polityki wydawniczej.


Członkowie Rady Naukowej  WN DSW: Bogusława Dorota Gołębniak (Collegium Da Vinci, Poznań), Jacek Kucharczyk (Instytut Spraw Publicznych, Warszawa), Zbigniew Kwieciński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; DSW, Wrocław), Elżbieta Matynia (New School for Social Research, New York), Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański), Jacek Żakowski (Tygodnik "Polityka", Collegium Civitas, Warszawa).


Dyrektor Wydawnictwa: prof. DSW dr hab. Lotar Rasiński (od 2014 roku).


Redaktor serii Dissertationes Paedagogicae: prof. DSW dr hab. Paweł Rudnicki


Bieżące prace administracyjne: dr Krzysztof Lindstedt, Kuba Kwaśnica.Zgłoszenia prac do publikacji
Osoby zainteresowane publikacją pracy naukowej w Wydawnictwie Naukowym DSW proszone są o wypełnienie Wniosku (plik do pobrania) oraz przysłanie go wraz z pracą na adres Wydawnictwa: wydawnictwo@dsw.edu.pl. Dyrektor Wydawnictwa podejmuje wstępną decyzję o zakwalifikowaniu do druku oraz - w przypadku decyzji pozytywnej - po konsultacji z Radą Naukową kieruje pracę do recenzentów wydawniczych. Ostateczną decyzję o publikacji książki podejmuje Dyrektor po zapoznaniu się z recenzjami wydawniczymi i odpowiedzią Autora na recenzje. Wówczas Wydawnictwo przedkłada autorowi do podpisania umowę wydawniczą określającą min. datę wydania publikacji, nakład, prawa i obowiązki stron. Po podpisaniu umowy przez obie strony wydawnictwo przystępuje do prac wydawniczych, obejmujących redakcję językową, korekty wydawnicze, opracowanie typograficzne, projekt okładki, druk.

 

Etyka publikacyjna
Zgodnie z Uchwałą Senatu Dolnośląskiej Szkoły Wyżej z 2018 o przyjęciu Kodeksu Etyki Publikacyjnej Wydawnictwa Naukowego DSW, Wydawnictwo w działalności publikacyjnej kieruje się wytycznymi The Committee on Publication Ethics (COPE). Oznacza to, że Wydawnictwo oczekuje od Autora, że zgłaszana przez niego praca jest napisana w pełni samodzielnie, Autor korzysta z cudzych praz zgodnie z zasadami prawa autorskiego i nie narusza praw osób trzecich oraz że przedkładana praca nie była już wcześniej publikowana. Wszystkie prace skierowane do druku kierowane są do 2 recenzji wydawniczych (1 w przypadku recenzowanych prac doktorskich, które w recenzjach otrzymały rekomendację do publikacji). Recenzje dokonywane są zgodnie z zasadami obiektywności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktyki plagiatorskie, a Recenzenci nie powinni kontaktować się z Autorami prac. Wydawnictwo przykłada szczególną wagę do wykrywania wszelkiego rodzaju nadużyć publikacyjnych zwłaszcza plagiatów, ghostwriting i guest-authorship. W przypadkach wykrycia nadużyć, Wydawnictwo będzie powiadamiało odpowiednie zainteresowane instytucje (więcej o zasadach COPE: https://publicationethics.org/core-practices).

 

Newsletter

Dowiedz się jako pierwszy o nowych książkach, promocjach i specjalnych ofertach. Zapisz się do naszego newslettera!